Hoàn và rút tiền

Chính sách hoàn và rút tiền này mô tả tất cả các quyền và khả năng Khách hàng được cung cấp nhằm quản lý và xử lý các yêu cầu rút tiền hoặc hoàn tiền.

Điều đầu tiên cần thực hiện để hoàn tiền là gửi yêu cầu rút tiền.
Yêu cầu rút tiền phải được gửi bằng văn bản theo thỏa thuận Công ty cung cấp.

Sau khi tất cả các yêu cầu đối với khách hàng nộp đơn đã được đáp ứng, theo thỏa thuận về các điều khoản cung cấp dịch vụ, Công ty bắt đầu thực hiện yêu cầu rút tiền. Số tiền thanh toán cũng phải phù hợp với thỏa thuận.
Công ty có quyền đặt giới hạn cho số tiền rút trong một khoảng thời gian nhất định.

Số tiền rút tối thiểu là 50$.

Công ty tính phí dịch vụ là 5% trong trường hợp Khách hàng hoàn thành ít hơn 5 giao dịch độc lập

Công ty có thể yêu cầu khách hàng cung cấp các tài liệu bổ sung nhằm xác định danh tính người rút và hoàn tiền. Vì Công ty muốn ngăn chặn gian lận từ phía Khách hàng và tích cực chống rửa tiền.

Công ty có thể từ chối xử lý yêu cầu của Khách hàng nếu nghi ngờ Khách hàng vi phạm các điều khoản của thỏa thuận cung cấp dịch vụ.

Khách hàng thừa nhận trách nhiệm thanh toán mọi chi phí, hoa hồng và thuế theo thỏa thuận.

Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin thanh toán này. Công ty không chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp các khoản thanh toán đã được thực hiện theo thông tin thanh toán không chính xác do Khách hàng cung cấp và trong trường hợp các khoản thanh toán không thực hiện được do dữ liệu cung cấp cho công ty bị sai.

Khách hàng có trách nhiệm tuân theo và hoàn thành tất cả các điều khoản liên quan đến việc rút và hoàn trả các khoản tiền được quy định trong thỏa thuận.

Công ty có quyền dừng xem xét hoặc từ chối thanh toán, trong trường hợp nghi ngờ Khách hàng vi phạm luật pháp, lệnh hoặc quy định của chính phủ.

Tất cả những điều chưa được quy định trong chính sách này được điều chỉnh bởi thỏa thuận về các điều khoản cung cấp dịch vụ.

iconAvatar