Umowa użytkownika

Oświadczenie o poufności danych

Zalecamy uważne zaznajomienie się z niniejsząUmową o świadczenieUsług przed rozpoczęciem korzystania z usługświadczonych przez LexaTrade.com

Niniejsza Umowa użytkownika (dalej „Umowa”) określa warunki, na jakich content address company address (zwana dalej „Firmą”, „LexaTrade”) świadczy usługi za pośrednictwem strony internetowej lexatrade.com (zwaną dalej „Serwisem”) na rzecz Użytkowników.„Klient”, „Użytkownik” oznaczają bezpośrednioużytkowników lub podmioty prawne, które są przedstawicielami tych użytkowników. Aby zostać użytkownikiem Serwisu, należy zapoznać się z warunkami użytkowania oraz wyrazić stosowną zgodę. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z warunkami świadczeniausług, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z usług Serwisu.

(zwana dalej „Firmą”, „LexaTrade”) świadczy usługi za pośrednictwem strony internetowej lexatrade.com (zwaną dalej „Serwisem”) na rzecz Użytkowników.„Klient”, „Użytkownik” oznaczają bezpośrednioużytkowników lub podmioty prawne, które są przedstawicielami tych użytkowników. Aby zostać użytkownikiem Serwisu, należy zapoznać się z warunkami użytkowania oraz wyrazić stosowną zgodę. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z warunkami świadczeniausług, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z usług Serwisu.

(zwana dalej „Firmą”, „LexaTrade”) świadczy usługi za pośrednictwem strony internetowej lexatrade.com (zwaną dalej „Serwisem”) na rzecz Użytkowników.„Klient”, „Użytkownik” oznaczają bezpośrednioużytkowników lub podmioty prawne, które są przedstawicielami tych użytkowników. Aby zostać użytkownikiem Serwisu, należy zapoznać się z warunkami użytkowania oraz wyrazić stosowną zgodę. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z warunkami świadczeniausług, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z usług Serwisu.

Warunki korzystania z Serwisu

Użytkownikiem Serwisu mogązostać jedynie osoby pełnoletnie. Wiek pełnoletności zależy od prawa właściwego dla kraju zamieszkania. Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik potwierdza, żeosiągnął wiek pełnoletności, zgodnie z obowiązującym prawem kraju zamieszkania. Nasza Firma zastrzega sobie prawo do zażądania dokumentu potwierdzającego wiek Użytkownika. Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika do momentu otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów.

Zalecamy upewnićsię, żenarodowość Użytkowników nie zabrania korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest ograniczone dla obywateli Stanów Zjednoczonych, Kanady, Turcji i Japonii. Użytkownik oświadcza, że nie jest obywatelem powyższych krajów.Ponadto korzystanie z Serwisu jest zakazane dla osób mieszkających lub posiadających obywatelstwo krajów wysokiego ryzyka lub tych, którzy odmówili współpracy, zgodnie z Financial Action Task Force (FATF) i Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Lista jurysdykcji obejmuje: Bośnię i Hercegowinę,Iran, Syrię, Ugandę, Vanuatu, Jemen, Haiti, Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną oraz Surinam.

Korzystając z Serwisu, Użytkownikoświadcza,że nie jest urzędnikiempaństwowymani osobą na stanowisku politycznym.Klient oświadcza,że jest świadomy faktu, żedostęp do Serwisu nie oznacza, że ma on prawo do korzystania z niego.

Usługi świadczone przez Spółkę. Procedura zaprzestania korzystania z Serwisu

Świadczenie usług przez naszą firmę ma charakter wyłączny, nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie, a prawo dostępu do świadczenia usług jest ograniczone. Świadczenie usług przez Spółkę może zostać zakończone (częściowo zakończone lub ograniczone) na życzenie Firmy, z uprzednim powiadomieniem Użytkowników lub bez takiego powiadomienia.

Zaprzestając świadczenie usług Firma ma prawo do: usunięcia lub dezaktywacji konta, zaprzestania zapewniania dostępu do Serwisu przez zablokowanie adresu e-mail lub adresu IP, podjęcia innych środków uniemożliwiających korzystanie z Serwisu. Użytkownik ma prawo również samodzielnie zakończyć korzystanie z Serwisu, powiadamiając o tym Firmę.

. Po zakończeniu korzystania z Serwisu, z dowolnego powodu, wszystkie pozostałe warunki Umowy zostaną spełnione. Zgodnie z tymi warunkami Klient potwierdza, że Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez niego lub osobę trzecią w przypadku wygaśnięcia prawa do korzystania z Serwisu.

Powody zakończenia korzystania z Serwisu:

Firma może zaprzestać udzielać prawa do korzystania Klientowi, jeżeli:

  • Umowa została naruszona przez Klienta.
  • Klient odmówił podania wymaganych informacji zgodnie z Umową.
  • Na koncie handlowym Klienta przez jeden miesiąc kalendarzowy nie było żadnych środków.

Ponadto prawo do korzystania z Serwisu automatycznie wygasa w przypadku:

  • Wygaśnięcia ważności oświadczeń Klienta wynikających z niniejszej Umowy.
  • Jeżeli Klient ogłosił upadłość.
  • Śmierci lub niepełnosprawności Klienta.
  • Likwidacji Spółki, której przedstawicielem prawnym jest Klient.

Klient ma prawo do zaprzestania korzystania z Serwisu w dowolnym momencie, po uprzednim powiadomieniu Firmy. Klient ma prawo dokonania wypłaty środków z konta osobistego po zaprzestaniu korzystania z Serwisu.

Korzystanie z Serwisu, otwieranie konta oraz inne transakcje

Aby zostać Użytkownikiem Serwisu, Klient powinien otworzyć rachunek (konto osobiste).

Akceptując warunki niniejszej Umowy, Klient potwierdza, że wszystkie informacje podane przez niego podczas otwierania konta są prawdziwe i dokładne. Zobowiązuje się również aktualizować, lub uzupełniać niezbędne informacje w przypadku ich zmiany lub na żądanie Firmy.

Klient uzyskuje dostęp do Serwisu natychmiast po potwierdzeniu osobistego adresu e-mail.

Jeżeli Użytkownik otwiera konto w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, potwierdza, że ma wszelkie uprawnienia do tego i dostarcza wiarygodnych informacji.

Klient nie ma prawa korzystać z konta innych osób fizycznych lub prawnych bez ich zgody. Klient jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i utrzymanie dostępu do konta osobom trzecim. Zobowiązuje się również poinformować Firmę w przypadku naruszenia bezpieczeństwa swojego konta. Użytkownik rozumie, że Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z korzystania z konta osobistego przez osoby trzecie i Użytkownikowi nie przysługują jakichkolwiek roszczenia wobec Firmy wynikające z naruszenia bezpieczeństwa przez osoby trzecie.

Użytkownik może otworzyć tylko jedno konto, nie może udostępniać go innym osobom fizycznym lub prawnym.

Firma ma prawo anulować każdą transakcję bez koordynacji z menadżerem Firmy, w przypadku poważnych argumentów i podejrzenia o nieuczciwe wykorzystanie konta.

Zgadzając się z warunkami niniejszej Umowy, Klient zapewnia Firmie prawo do żądania potwierdzenia danych osobowych poprzez dostarczenie osobistych dokumentów pozwalających na identyfikację. Firma może zwrócić się do stron trzecich, które mają możliwość potwierdzenia podanych przez Użytkownika danych osobowych.

Oferujemy Klientom islamskie konta Forex, których warunki są nieco inne i zgodne z islamskimi zasadami religijnymi. Przepisy islamu zabraniają wszelkich operacji biznesowych, w których należy zapłacić lub otrzymać określony procent od drugiej strony. Konta islamskie nie podlegają prowizji SWAP i powinny być wykorzystywane wyłącznie przez muzułmanów ze względu na przekonania religijne.

Klient zobowiązuje się dostarczyć uzasadnienie lub potwierdzenie potrzeby posiadania konta bez opłaty SWAP. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy rozpoznania takiego żądania bez żadnego wyjaśnienia.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń oszustwa i manipulacji związanych z kontami bez opłaty swap, Firma ma prawo do następujących działań:

– natychmiast usunąć status „bez opłaty swap” z dowolnego konta handlowego Klienta;

– poprawić i przywrócić wszelkie nieotrzymane swapy i wydatki odsetkowe związane z dowolnym kontem Klienta bez opłaty swap w okresie, gdy konto miało status bez opłaty swap;

– natychmiast zamknąć wszystkie konta handlowe Klienta, anulować wszystkie transakcje przeprowadzone przez Klienta w naszym Serwisie i anulować wszelkie zyski osiągnięte przez Klienta na koncie handlowym.

Wszelkie informacje dotyczące kont bez opłaty swap mogą być aktualizowane i modyfikowane przez Firmę bez wyjaśnienia.

Jako uczestnik Serwisu, Użytkownik ma możliwość przeprowadzania transakcji na akcjach, instrumentach finansowymi oraz innych aktywach. Użytkownik zgadza się, że wszystkie czynności w Serwisie są wykonywane tylko w jego imieniu, a Firma jest jego przedstawicielem we wszelkich transakcjach finansowych. Klient przyznaje, że cała odpowiedzialność za zrealizowane transakcje leży wyłącznie na nim.

Dostęp do Serwera nadaje się zgodnie z międzynarodowymi standardami czasu, a mianowicie od 22:00 GMT w niedzielę do 22:00 GMT w piątek (zimą) lub od 23:00 GMT w niedzielę do 23:00 GMT w piątki (latem) co tydzień, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt państwowych. O wszelkich zmianach w działaniu Serwisu Firma zobowiązana poinformować na stronie.

Klient ma prawo przeprowadzać transakcje telefonicznie w godzinach pracy Serwisu.

Użytkownik wie, że czas trwania każdego kontraktu CFD jest ograniczony i po jego upływie Firma automatycznie zamyka transakcję. Czas trwania umowy jest dostępny na stronie.

Firma oferuje stałe i zmienne rodzaje spreadów, w zależności od rodzaju kont.

Firma przedstawia warunki dotyczące minimalnego czasu trwania transakcji, przy ręcznym wykonywaniu:

– 3 minuty w przypadku pracy na platformie web. Transakcja zostanie anulowana przez Firmę, jeżeli czas między otwarciem a zamknięciem transakcji będzie mniejszy niż 3 minuty.

– na terminalu MT4, jeżeli Klient ma bonus, minimalny okres transakcji wynosi również 3 minuty.

Jeżeli Klient nie posiada bonusów handlowych na terminalu MT4, minimalny termin ręcznego wykonania transakcji jest nieograniczony.

Maksymalna ważność określonej transakcji wynosi 21 dni. Firma ma prawo do anulowania transakcji Klienta, w przypadku gdy okres transakcji przekroczył 21 dni.

Serwis posiada poziom „stop-out”, na którym każda otwarta transakcja zostaje zamknięta, aby zapobiec możliwym stratom.

Podczas pracy na platformie web poziom stop-out zostaje obliczony według następującej metody:

dostępne środki na koncie handlowym w danym momencie, biorąc pod uwagę otwarte nierentowne lub zyskowne pozycje / wynik finansowy na koncie handlowym z wyłączeniem otwartych pozycji handlowych pomnożone przez 100%.

Na platformie web domyślny poziom „stop-out” wynosi 0%.

W przypadku terminalu MT4 poziom „stop-out” jest obliczany według następującej metody:

środki / środki zabezpieczające na otwartych transakcji pomnożone przez 100%.

W przypadku kont minimum i standart domyślny odsetek wynosi 50%, a dla kont gold i platinum 80%.

Firma ma prawo zmienić wskaźnik „stop-out”, w zależności od aktualnych warunków rynkowych, bez powiadamiania Klienta.

Wskaźniki partii zależą od rodzaju konta i mogą zostać zmienione przez Firmę bez uprzedniego zawiadomienia Klienta.

UŻYTKOWNIK JEST ŚWIADOMY, ŻE W TRAKCIE REALIZACJI TRANSAKCJI I KORZYSTANIA Z USŁUG FIRMY MOŻE STRACIĆ PIENIĄDZE. ZGADZA SIĘ, ŻE CAŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY SPOCZYWA WYŁĄCZNIE NA NIM.

Użytkownik jest świadom, że wszystkie warunki są ograniczone niniejszą Umową.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Firma nie zarządza jego kontami i świadczy usługi wyłącznie w trybie “Execution Only”. Firma przeprowadza wszystkie transakcje bez względu na zysk lub stratę. Użytkownik zgadza się, że samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wszystkie swoje transakcje. Rozumie również, że Firma nie świadczy usług doradczych i nie ponosi odpowiedzialności za podjęte przez niego decyzje i czynności.

W przypadku dokonywania transakcji telefonicznie Firma wykonuje czynności wyłącznie w imieniu Klienta. Jeżeli Klient nie zgadza się z systemem operacji telefonicznych, prosimy o poinformowanie działu wsparcia o tym lub zaprzestanie korzystania z tej usługi.

W celu dokonania dowolnej czynności handlowej Klient musi skontaktować się ze menadżerem Firmy.

Kontaktując się z pomocą techniczną, Użytkownik ma gwarancję otrzymania połączenia telefonicznego z Firmą. W celu wykonania operacji handlowych przez telefon, Klient jest zobowiązany do wykonania operacji handlowych:

Otwierając transakcję:

– potwierdzić swoją tożsamość, podając dane osobowe.

– w razie potrzeby udzielić odpowiedzi na pytanie ochronne.

– potwierdzić warunki otwieranej transakcji.

Zamykając transakcję:

– potwierdzić swoją tożsamość, podając dane osobowe.

– w razie potrzeby udzielić odpowiedzi na pytanie ochronne.

– podać dokładne szczegóły transakcji, która ma zostać zamknięta.

Podobne działania zostaną wykonane w przypadku jakichkolwiek zmian i przewidują wprowadzenie dokładnych danych przez Klienta, w przypadku jakichkolwiek nieporozumień, przedstawiciel Firmy jest zobowiązany do zadawania dodatkowych pytań w celu zweryfikowania informacji.

Ze względów bezpieczeństwa obu stron i w celu poprawy jakości usług rozmowy mogą zostać nagrane.

Klient jest świadomy, że podczas otwierania / zamykania / zmiany transakcji kurs międzynarodowy może ulec zmianie. Na mocy niniejszej Umowy Klient potwierdza brak roszczeń wobec Spółki w przypadku niezadowolenia z transakcji spowodowanego zmianą stawki.

Poprzez niniejszą umowę Klient potwierdza zgodę na nagrywanie rozmów telefonicznych, co daje Spółce prawo do wykonywania tylko tych czynności, które zostały określone przez Klienta.

Podczas rozmów telefonicznych między Klientem a opiekunem (menedżerem) nie mogą zostać zawarte żadne dodatkowe umowy. Za wszystkie wykonane transakcje odpowiedzialny jest wyłącznie Klient.

Wszystkie obliczenia i prognozy są dokonane wyłącznie na podstawie wiedzy Firmy, a wskaźniki są przedstawione w interesie Firmy. Niniejszą Umową Klient potwierdza, że zapoznał się i rozumie, że wskaźniki mogą różnić się od wskaźników prezentowanych na rynku pierwotnym.

Firma nie zapewnia dostawy fizycznej waluty. Wszystkie zyski lub straty są przechowywane na koncie osobistym Klienta, po uzupełnieniu i do momentu wypłaty.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Firma może anulować lub dokończyć wszelkie transakcje popełnione w wyniku błędów oprogramowania, nagłych awarii lub z innych powodów.

Możliwe ograniczenia korzystania z usług i dokonywania transakcji

Aby Klient mógł korzystać z Usługi i przeprowadzać transakcje, powinien przestrzegać wszystkich warunków i ograniczeń zawartych w niniejszej Umowie:

– Klient nie ma prawa oszukiwać i popełniać oszustw.

– Klient nie ma prawa do wykonywania działań zabronionych przez Firmę.

– Klient nie ma prawa ingerować w bezpieczeństwo serwera.

–Klient nie ma prawa w żaden sposób korzystać z usługi w celu popełnienia nielegalnych działań.

– Klient nie ma prawa deponować nielegalnie uzyskanych pieniędzy.

–Klient nie ma prawa wykorzystywać oprogramowania wirusowego, kodów komputerowych lub plików do niszczenia lub monitorowania oprogramowania komputerowego używanego przez Firmę.

– Klient nie ma prawa do podejmowania działań, które powodują nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury technologicznej Spółki.

– Klient nie ma prawa korzystać z automatycznych narzędzi i robotów do monitorowania lub wykorzystywania Serwisu.

– Klient nie ma prawa pozostawiać bezpośrednich linków do żadnej części Serwisu.

– Klient nie ma prawa sprzedawać ani zapewniać dostępu do Usługi osobom trzecim.

–Klient ma prawo do korzystania z dowolnych danych wyłącznie do użytku osobistego, bez możliwości kopiowania i sprzedaży.

– Klient nie ma prawa do korzystania z usług Spółki w celu, który może obejmować zniewagi, nękanie, naruszanie prywatności, nękanie, zniesławienie, groźby lub inne działania, które są nielegalne, przestępcze, nieetyczne, podżegające do nienawiści i naruszające godność.

– Klient nie ma prawa podawać nieprawidłowych danych korzystając z Serwisu.

–Klient nie ma prawa powodować działań uciążliwych i grozić Firmie, bądź któremukolwiek z jej pracowników.

– Klient zdaje sobie sprawę, że Firma może stosować metody automatyczne i ręczne w celu weryfikacji zgodności z wymogami określonymi w „Ograniczeniach dla użytkowników”.

W przypadku dowolnych naruszeń i niezgodności z wymogami Firma może rozpocząć dochodzenie w celu zebrania dodatkowych informacji potwierdzających zgodność lub niezgodność z wymogami. Użytkownik zgadza się podać wszystkie informacje, których będzie potrzebować Firma w trakcie dochodzenia.

Żaden pracownik pozostający w relacjach biznesowych ze Spółką nie może zostać jej Klientem bez pisemnej zgody Firmy. Łamanie tej zasady spowoduje zamknięcie konta, a wszystkie środki zostaną debetowane.

Firma zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań wobec Klienta w przypadku naruszenia „Ograniczeń użytkowania” lub w przypadku innego nieuprawnionego korzystania z Usługi, w tym odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej. Naruszenie systemów komputerowych Spółki bez uprzedniego uzgodnienia z Firmą stanowi naruszenie Umowy.

Firma ma prawo dokończyć transakcję, jeżeli nie jest ona zgodna z Umową. Jeżeli Firma zauważy, że Klient wielokrotnie dokonuje takich transakcji, wszystkie takie transakcje zostaną zakończone.

Korzystanie z materiałów serwisowych

Jako uczestnik Serwisu, Użytkownik ma dostęp do szerokiej gamy informacji, danych i materiałów. Materiały obejmują dane o stanie rynku, notowania, wiadomości, opinie analityków, badania, wykresy, które są dostarczane Firmie przez osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje dostarczone przez strony trzecie. Firma dostarcza materiały w celu ​​zapoznania się z nimi i nie ponosi odpowiedzialności za postrzeganie informacji przez Klienta. Nie gwarantujemy dokładności i trafności prezentowanych danych.

W oparciu o informacje opisane powyżej, Klient jest świadomy, że dostarczone materiały nie są zaleceniami inwestycyjnymi.

W Serwisie mogą być udostępniane linki do stron internetowych osób trzecich. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dostarczone informacje zawarte na takich stronach i podjęte decyzje po zapoznaniu się z nimi.

Wszystkie dostarczone materiały, wykresy i skrypty znajdują się na stronie wyłącznie w celach informacyjnych i nie mają charakteru doradczego. Użytkownik zgadza się nie kopiować ani nie przekazywać dostarczonych informacji osobom trzecim. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność przekazywanych informacji.

Korzystając z usług Firmy, Klient akceptuje wszystkie warunki, które Firma edytuje lub aktualizuje w niniejszej Umowie, publikując odpowiednie zmiany na Stronie internetowej. Kontynuując handel na platformie, Użytkownik akceptuje te warunki i zgadza się na przyszłe zmiany. Wszystkie zmiany wprowadzone do Umowy wchodzą w życie dziesięć dni po ich pierwszym opublikowaniu na stronie. Jeżeli Klient nie zgadza się ze wskazanymi zobowiązaniami związanymi ze zmianami warunków Umowy, zobowiązuje się nie korzystać z Usługi i nie wchodzić do Serwisu, oraz niezwłocznie poinformować nas o tym na piśmie.

Wpłaty i wypłaty środków

Klient jest zobowiązany do złożenia depozytu na swoje konto handlowe, aby móc dokonywać transakcji. Wszystkie możliwe formy płatności są wskazane na Stronie Internetowej. Firma może zmienić formę wpłaty bez wcześniejszego wyjaśnienia.

Dokonując wpłaty w innej walucie niż dolary amerykańskie, Klient jest świadomy dodatkowych kosztów związanych z przeliczeniem i prowizją. Do przeprowadzania transakcji Spółka angażuje niezależną osobę trzecią. Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że ​​osoba trzecia działa na podstawie instrukcji Klienta i przekazuje środki w imieniu Klienta na rzecz Firmy bez ograniczeń i gwarancji. Klient zgadza się, że nie ma prawa żądać wypłaty środków od osoby trzeciej w żaden sposób, pod z jakiegokolwiek tytułu.

Jeśli Klient dokona wpłaty przelewem bankowym, może on korzystać tylko z jednego konta bankowego zarejestrowanego w jego kraju zamieszkania. Użytkownik zgadza się przesłać potwierdzenie przelewu zgodnie ze standardami. W przypadku, gdy Klient nie dostarczy potwierdzenia wpłaty, przelew bankowym może zostać anulowany.

W przypadku, gdy Klient dokonuje wpłaty w dowolny inny sposób, Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad, przepisów i norm, które wydają się konieczne w stosunku do takiej wpłaty.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że osoba trzecia jest zaangażowana tylko w realizację transakcji. Żadne umowy finansowe nie mogą być zawierane pomiędzy Klientem a osobą trzecią. Wyrażając zgodę na warunki niniejszej Umowy, Klient potwierdza, że żadne roszczenia nie powinny być zgłaszane w imieniu Klienta przez osobę trzecią.

Środki na koncie Klienta będą się zmieniać w zależności od dokonanych transakcji. Podczas transakcji wskaźniki zostaną zmienione i, w zależności od zysku lub straty, zaprezentowane na koncie osobistym po zakończeniu transakcji.

Środki na koncie Klienta są umieszczane na rachunkach bankowych Spółki w bankach i instytucjach kredytowych zlokalizowanych w Europie i Azji (nie w strefach przybrzeżnych) i nie można ich oddzielić od innych funduszy, w tym funduszy własnych Spółki i funduszy innych użytkowników Serwisu. Klient zgadza się, że Firma nie płaci odsetek od środków zdeponowanych na rachunku i jest uprawniona do wykorzystania środków Klienta w dowolny sposób, dopóki nie zostaną one wypłacone przez Klienta zgodnie z niniejszą Umową.

Firma zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za prowadzenie konta w wysokości 5% salda za każdy miesiąc kalendarzowy, jeżeli Klient nie będzie aktywny przez 90 dni. Prowizja zaczyna być naliczana po upływie 91 dnia i kończy się po wznowieniu działalności.

Aby dokonać wypłaty środków, Klient musi złożyć podpisany wniosek. Firma zastrzega sobie prawo do wycofania środków w dowolnej rozsądnej formie według swojego uznania, zgodnie ze swoimi zasadami i przepisami prawa dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wypłata środków może zostać przeprowadzona za pośrednictwem tej samej metody, co wpłata. Firma może ustalić limity kwoty środków, które Klient może wypłacić na określony czas.

Wszystkie wnioski dotyczące wycofania środków są zachowywane po zakończeniu relacji w oparciu o Umowę.

Minimalna kwota wypłaty wynosi 50 USD.

Firma może naliczyć dodatkową prowizję w wysokości 5% w przypadku, gdy Klient zrealizował mniej niż pięć niezależnych transakcji.

Firma może zażądać dodatkowych informacji dotyczących identyfikacji Klienta związanych z regulacjami dot. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML).

W takim przypadku przekazanie informacji przez Klienta jest warunkiem wstępnym do wycofania środków.

W związku z bezpieczeństwem Spółki i walką z praniem pieniędzy Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dowolnych zmian przepisów i zasad.

W przypadku podejrzenia naruszenia przez Klienta warunków niniejszej Umowy firma może odmówić opracowania wniosku o wycofanie środków.

Klient zobowiązuje się do zapłaty wszystkich kosztów związanych z przeprowadzeniem transakcji oraz prowizją za przewalutowanie. Firma może w dowolnym momencie wystawić fakturę Klientowi na dowolne koszty.

Klient przyjmuje do wiadomości, że płaci wszelkie prowizje i opłaty maklerskie. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany struktury opłat według własnego uznania, bez wcześniejszego wyjaśnienia.

Klient w pełni rozumie, że samodzielnie płaci wszystkie podatki przewidziane przez kraj, którego jest rezydentem. Firma zobowiązuje się nie pobierać dodatkowych podatków od Klienta. Firma może odliczyć podatek od kwot wynikających z działalności Klienta z Firmą.

Firma zastrzega sobie prawo do potrącenia kwot takich podatków i wystawienia Klientowi faktur za wszelkie podatki, do których może mieć zastosowanie niniejsza klauzula. Po utworzeniu konta Klienta i przed rozpatrzeniem wniosku o wypłatę środków, Firma może poprosić Klienta o wypełnienie określonych dokumentów podatkowych. Jeśli Klient nie dostarczy dokumentów w ciągu 60 dni, Firma będzie zmuszona ograniczyć dostęp Klienta do swoich usług.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych i jest zobowiązany do terminowego informowania o wszelkich zmianach.

Jeżeli środki zostały przesłane na konto Klienta, a Firma następnie stwierdzi, że dowolna część tych środków została wysłana w wyniku naruszenia zasad wskazanych w Umowie, Firma ma prawo do wycofania tych środków, uwzględniając prowizję. Alternatywą jest obciążenie Klienta kwotą przelewu, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe opłaty.

Jeżeli Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kwoty, przekraczającej ilość środków na swoim koncie, Klient jest zobowiązany do dokonania wpłaty w ciągu dwóch dni roboczych od daty wystawienia faktury.

Firma ma prawo pobrać wszystkie środki dostępne na koncie Klienta, biorąc pod uwagę depozyt, zysk i bonusy, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszej Umowy.

Promocje i bonusy

Firma musi zapewnić zarówno nowym, jak i obecnym Klientom dostępność bonusów i możliwość wzięcia udziału w promocjach.

Bonusy i promocje są przywilejami Klientów, a Firma może odmówić ich przyznania.

Warunki bonusów i promocji są podane w tej sekcji i dostępne na stronie internetowej Spółki.

Bonusy mogą być oferowane przez Spółkę indywidualnie, w zależności od warunków, na jakich odbywa się współpraca z Klientem. Czasami Firma oferuje bonusy Klientom VIP.

Klient otrzymuje bonusy dopiero po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów.

Istnieją dwa rodzaje bonusów: bonus doładowania i awans.

Bonus doładowania jest zapewniany przez Firmę, gdy Klienci wpłacają środki na swoje konto. Wysokość bonusu jest ustalana przez Spółkę jako procent kwoty środków zdeponowanych przez Klienta.

Wolumen obrotu dla tego bonusu wygląda następująco: wolumen obrotu w wysokości 10 000 000 USD za każdy 1 000 USD bonusu. Łączna kwota bonusu nie może przekraczać 10 000 USD.

Jeżeli Klient posiada dwa konta lub więcej, wolumen obrotu dla każdego z nich jest osiągany osobno. Jeżeli Klient ma kilka bonusów, ich wycofanie jest możliwe dopiero po spełnieniu wszystkich warunków.

Wolumen obrotu nie obejmuje transakcji otwartych w sposób mieszany, transakcji skalpowania i te, które pozostawały otwarte w ciągu trzech minut lub mniej. W przypadku braku aktywności na koncie w ciągu trzech miesięcy od momentu przyznania bonusu i do momentu, gdy wolumen obrotu musi zostać osiągnięty, Firma ma prawo do wycofania środków bonusowych, a także całego dochodu na koncie handlowym Klienta uzyskanego w trakcie tego okresu bez Uprzedniego powiadomienie lub zgody.

Jeżeli na koncie handlowym Klienta nie zaobserwowano żadnej aktywności, a saldo konta Klienta nie przekracza kwoty środków bonusowych otrzymanych od Firmy, możemy wycofać fundusze bonusowe, a także cały dochód uzyskany z funduszy bonusowych bez ostrzeżenia i bez uzyskania zgody Klienta.

Ponadto konto handlowe Klienta może zostać zmienione w przypadku podejrzenia oszustwa.

Wypłata środków bonusowych i dochodów jest możliwa tylko po osiągnięciu wskazanego wolumenu. Nie ma żadnych ograniczeń czasowych w przypadku osiągnięcia potrzebnego wolumenu.

Dokonując wypłaty środków, Klient rozumie, że wszystkie pozycje na koncie zostaną zamknięte, a saldo środków pieniężnych zostanie ponownie obliczone przy użyciu następującej metody:

Saldo środków na koncie Klienta = bieżące saldo – kwota przyznanego bonusu – całkowity dochód otrzymany przez Klienta ze wszystkich zamkniętych transakcji otwartych od momentu aktywacji bonusu.

Jeżeli w czasie korzystania z bonusu saldo na rachunku Klienta okaże się mniejsze niż kwota przyznanego bonusu, Klient będzie mógł wypłacić środki dopiero po kompletnym wypracowaniu bonusu. Warunki wypracowania są określone w niniejszej Umowie.

Awans jest przyznawany Klientom z uprzednią zgodą przed uzupełnieniem konta, ale pod warunkiem późniejszego uzupełnienia konta przez Klienta.

Firma i Klient ustalają:

– Kwotę bonusu.

– Termin, w trakcie którego Klient zobowiązuje się uzupełnić swoje konto.

– Kwotę na którą konto musi zostać uzupełnione.

Jeżeli Klient nie uzupełnił konta w uzgodnionym terminie, Firma ma prawo do wycofania środków bonusowych, a także dochodów uzyskanych przez Klienta podczas korzystania z awansu.

Konto zostaje blokowane do momentu uzupełnienia konta przez Klienta.

Warunki wypracowania awansu są podobne do warunków obliczenia bonusu doładowania. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania programu bonusów i promocji w dowolnym momencie bez wcześniejszego ostrzeżenia.

Wszelkie decyzje dotyczące bonusów są podejmowane przez Spółkę. Wszystkie indywidualne sytuacje są omawiane między Klientem a Firmą.

Ochrona danych osobowych

Firmy przestrzega korporacyjnej polityki ochrony danych osobowych. Po przeczytaniu niniejszej Umowy Klient jest świadomy jej treści i zgadza się z polityką Firmy. Firma ma prawo do wprowadzania poprawek i zmian Klient, jako Użytkownik Serwisu, zobowiązuje się przestrzegać zasad Firmy, bez względu na to, czy się z nimi zapoznał.

Na mocy niniejszej umowy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie działania, takie jak gromadzenie, systematyzacja, przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych, powinny być przeprowadzane w ogólnie dostępny sposób. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych z własnej woli, w swoim interesie. Zbierane dane osobowe obejmują: imię, datę urodzenia, miejsce stałego pobytu oraz wszelkie informacje związane z identyfikacją osobistą. Klient jest świadomy, że gromadzenie informacji odbywa się wyłącznie w celu potwierdzenia jego tożsamości i bezpieczeństwa wszystkich podmiotów, które współpracują z Firmą. Umowa jest ważna od momentu akceptacji przez Klienta i do momentu jej rozwiązania.

Zgoda na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną i wiadomości SMS

Na mocy niniejszej Umowy Klient zezwala na wysyłanie wiadomości elektronicznych i SMS-ów od Firmy na podany przez Klienta adres e-mail i numer telefonu.

Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera, kontaktując się z nami przez e-mail [email protected] lub kontaktując się z menedżerem Firmy.

Nagrywanie rozmów między Klientem a Spółką

Klient zgadza się, że wszystkie rozmowy między nim a przedstawicielami Firmy mogą być nagrywane bez ostrzeżenia, aby poprawić jakość usług i służyć jako dowód w przypadku jakichkolwiek konfliktów i nieporozumień.

Ponoszenie ryzyka

Klient jest świadom ryzyka związanego z przeprowadzaniami transakcji za pomocą Serwisu. Klient rozumie, że przeprowadzenie operacji handlowych wiąże się z wysokim ryzykiem. Akceptacja niniejszej Umowy oznacza automatycznie zapoznanie się i akceptację ewentualnego ryzyka.

Klient ma świadomość, że wszelkie transakcje na rynku walutowym mogą powodować straty. Zalecamy Użytkownikom zapoznanie się z ryzykiem poniesienia strat. Niniejszą Umową Klient akceptuje powyżej wymienione informacje i zwalniasz Firmę z odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione w trakcie transakcji.

Ograniczenia odpowiedzialności Spółki 

Firma informuje, że pod żadnym pozorem nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek możliwe straty poniesione w wyniku każdego momentu, w którym Klient korzysta z Usługi i materiałów dostarczonych przez Firmę.

Firma NIE ponosi odpowiedzialności za:

– niewłaściwe korzystanie z Serwisu przez Klienta.

– wszelkie błędne decyzje podjęte przez Klienta.

– zarówno przypadkowe, jak i celowe zawieszenie pracy lub zmiany w Serwisie.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta z usług lub serwisów stron trzecich reklamowanych w naszym Serwisie.

Firma nie ponosi żadnych opłat, strat i roszczeń w przypadku postępowania Klienta ze stroną trzecią.

Klient w pełni zgadza się, że korzysta z Serwisu według własnego uznania, z należytym uwzględnieniem ryzyka.

Serwis firmy jest dostępny dla Klienta w bieżącej formie, bez żadnych gwarancji.

Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie konfliktów

LexaTrade traktuje reklamacje klientów z szacunkiem i z dużą powagą. Jeżeli Klient ma jakiekolwiek uwagi na temat pracy Serwisu, prosimy o natychmiastowe poinformowanie o tym Firmy.

Poniżej przedstawiono procedury rozpatrywania reklamacji i sporów dotyczących usług świadczonych przez Firmę.

Złożenie reklamacji

Klient może złożyć reklamację do menedżera konta. Każda reklamacja podlega rozpatrywaniu. Prosimy o wysłanie kopii reklamacji na adres e-mail: [email protected]

Procedura rozpatrywania reklamacji

Po złożeniu reklamacji menedżer ma 7 dni na jej rozpatrywanie i podjęcie decyzji bezpośrednio z Klientem. Jeżeli problem nie został rozwiązany, reklamacja zostaje skierowana do specjalisty ds. kontroli wewnętrznej, który ma również 7 dni na rozwiązanie sytuacji. W tym czasie Klient otrzyma list na adres e-mail.

Terminy rozpatrywania reklamacji

Zarówno menedżer, jak i specjalista ds. kontroli wewnętrznej starają się rozwiązać problem w ciągu 7 dni. Jeżeli w ciągu 7 dni Klient i specjalista ds. Kontroli wewnętrznej nie dojdą do porozumienia, w ciągu następnych 7 dni Klient otrzyma list z bardziej szczegółową odpowiedzią. Tylko najbardziej złożone sprawy są rozwiązywane w okresie dłuższym niż 28 dni. W takich przypadkach Klient zostaje poinformowany o powodach opóźnienia.

Obrona prawna w celu rozpatrzenia reklamacji

Każda otrzymana reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie, a środki obrony prawnej zależą od okoliczności reklamacji. Często tymi środkami są:

– pisemne lub ustne wyjaśnienie problemu.

– linki do dokumentów informacyjnych.

– preferencyjne oferty produktów.

– zwrot pieniędzy.

– pomoc w postępowaniu reklamacyjnym.

– definicja i realizacja niektórych przypadków.

Wszystkie reklamacje są rozpatrywane bezpłatnie, zgodnie z wymogami ustawowymi.

Monitorowane reklamacji

Specjalista ds. kontroli wewnętrznej zapewnia gwarancje rozpatrywania każdej reklamacji. Ponadto co miesiąc są prowadzone raporty dotyczące otrzymanych i rozpatrzonych reklamacji.

Ustawodawstwo i jurysdykcja

Niniejsza Umowa podlega prawu Saint Vincent i Grenadyn, a strony niniejszym wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów w Saint Vincent i Grenadynach.

Postanowienia Końcowe

Niniejsza Umowa daje Klientowi prawo do korzystania z Serwisu i nie oznacza istnienia partnerstwa, joint venture lub franczyzy między stronami. Umowa nie zapewnia praw ani środków prawnych osobom trzecim.

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do niniejszej Umowy w dowolnym momencie, z obowiązkiem późniejszej publikacji zmian na stronie internetowej, bez wcześniejszego wyjaśnienia. Klient zgadza się z czynnością ewentualnych korekt.

Niniejsza Umowa między Klientem a Firmą jest jedyna i istotna i unieważnia wszystkie wcześniejsze Umowy między Klientem a Firmą.

Odmowa spełnienia przez Spółkę któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowana jako odmowa dowolnego postanowienia lub prawa.

Jeżeli dowolne postanowienie niniejszej Umowy zostanie unieważnione w związku z przepisami prawa, wówczas zostanie zastąpione nowym zgodnie z normami prawnymi. Wszystkie pozostałe postanowienia, które nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, uznaje się za ważne.

Klient potwierdza zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami niniejszej Umowy, w tym dodatkowymi dokumentami i linkami, i zgadza się z jej warunkami. Potwierdza również, że decyzja o zawarciu Umowy została podjęta niezależnie i nie polega na gwarancjach ani żadnych oświadczeniach.

Użytkownik w pełni rozumie i akceptuje, że nie ma prawa do przekazywania dostarczonych informacji bez naszej pisemnej zgody. Podczas gdy Firma może swobodnie przekazywać swoją informacje bez zgody Klienta.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak działań w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidywalnych i niebezpiecznych. W tym: klęski żywiołowe, próby terroru, pożary, wojny i inne warunki poza kontrolą Firmy.

Nazwy sekcji niniejszej Umowy nie są wiążące prawnie.

Korzystanie z Usługi przez Klienta ogranicza się wyłącznie niniejszą Umową.

Niniejsza Umowa zawiera również: załącznik dotyczący potencjalnego ryzyka, politykę prywatności i wszystkie informacje związane z warunkami handlowymi.

Niniejsza Umowa wchodzi w życie po zaakceptowaniu przez Klienta. Akceptacja Umowy następuje w momencie rejestracji Klienta na stronie internetowej Firmy.