Możliwe ryzyka

Informacja dotycząca potencjalnego ryzyka ma na celu poinformowanie naszych klientów o potencjalnym ryzyku związanym z obrotem walutami obcymi. Niniejszy dokument jest załącznikiem do „Umowy użytkownika”.

Istotne ryzyko jest charakterystyczne dla takich operacji handlowych jak obrót walutami, przeprowadzanych na podstawie natychmiastowych rozliczeń, transakcji terminowych, obrotu dziennego i opcji. Przed dokonaniem wpłaty i rozpoczęciemhandlu na serwerze LexaTrade lub u innych przedstawicieli, każdy uczestnik musi zbadaćswojąsytuacjęfinansową. Klient musi posiadaćkapitał dodatkowy, który nie jest niezbędny do normalnego prowadzenia życia. Wszelkie operacje handlowe z walutami obcymi wiążąsię z prawdopodobieństwemczęściowych lub całkowitych strat.

Zalecamy, aby Użytkownikzapoznałsię ze wszystkimi tematami zawartymi na Stronie LexaTrade związanymi z ryzykiem wynikającymi z handlu walutami obcymi.

Jeżeli chodzi o informacje podane na stronie internetowej LexaTrade dotycząceprognoz i kursów walutowych, prosimy Użytkownika, aby nie polegałwyłączniena dostarczonych informacjach i na ich rzetelnej dokładności w momencie zapoznania się z nimi. LexaTrade nie ponosi odpowiedzialności za działaniawykonane na podstawie dostarczonych informacji. Klient ma świadomość,żeinformacje podane na stronie nie zmniejszają ryzyka handlowego.

WAŻNE: Korzystanie z Serwisu handlowego jest zakazane dla obywateli: USA, Kanady, Australii, Izraela, Turcji i Japonii.

Klient jest świadomy i zgadza się,że wszystkie relacje między klientem a Firmąpodlegają Umowie użytkownika. W razie potrzeby strony mają prawo podpisaćdodatkowe umowy uzupełniające wzajemne prawa i obowiązki.

Umowa staje sięwiążąca po złożeniu podpisu Klienta, przedstawiciela Spółki i zatwierdzenia pieczęciąSpółki. Wszelkie umowy podpisane przez osobęniewykwalifikowaną lub bez pieczęci firmowej sąnieważne, a Firma nie ponosi za nie żadnejodpowiedzialności.

Niniejszym klient potwierdza zapoznanie się z Umową i wyrażazgodę na ewentualne występowanie ryzyka oraz jest świadomy swojej odpowiedzialności za prowadzenie operacji handlowych w Serwisie Spółki.

Czy mogę pomóc ?
iconAvatar