Polityka prywatności

Postanowienia polityki prywatności

Podstawowym zadaniem company address (dalej określana jako „Spółka”lub „Firma”) jest przechowywanie i ochrona danych klientów. Urządzeniatechniczne, na których przechowywane i przetwarzane są informacje, są w pełnichronione i wyposażone w nowoczesny system bezpieczeństwa.

Spółka gwarantuje przechowanie danych klientów, w szczególnościdbając o to by dane dotyczące klientów, bez ich pisemnej zgody, nie zostały przekazane ani sprzedane osobom trzecim. Dane klientów będą wykorzystywane zgodnie z zawartąpomiędzy Spółką a klientem Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Zakres danych osobowych

Klient w trakcie rejestracji konta osobistego oraz wypełniania ankiet, możeprzekazaćSpółcenastępujące dane: imię i nazwisko, obywatelstwo, datę urodzenia, dane dowodu osobistego, stały adres zamieszkania oraz dane kontaktowe.

W celu wykonania operacji finansowych, takich jak dokonanie wpłaty lub wypłatyśrodków, Klient udostępnia swoje dane, wyciągi bankowe, kopie karty kredytowej i inne dokumenty.

Wykorzystywanie danych osobowych przez Spółkę

Dane osobowe klientów są wykorzystywane przez Spółkę tylko w celu:

  • identyfikacji tożsamości Klienta
  • przetwarzania operacji Klienta
  • informowania Klienta o nowych produktach i usługach świadczonych przez Spółkę
  • świadczenia innych usług na rzecz Klienta

Przekazywanie informacji osobom trzecim

Spółka może przekazywać dane osobowe Klienta osobom trzecim wyłącznie w celu spełnienia warunków określonych w Umowie. Osobami trzecimi są m. in.: spółki powiązane, banki, audytorzy, obsługa finansowo-księgowa Spółki oraz przedstawiciele Spółki. Spółka gwarantuje, że osoby trzecie, którym przekazano dane klienta zachowają te dane w poufności.

Dodatkowo, że Spółka ma prawo do przekazywania danych osobowych Klienta osobom trzecim na oficjalne żądanie upoważnionego organu.

Prawo Klienta do złożenia reklamacji

Jeżeli klient uważa, że Spółka naruszyła obowiązek ochrony danych osobowych, ma on prawo do złożenia reklamacji do organów regulacyjnych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych, zgodnie z niniejszą Polityką, w momencie gdy staje się Użytkownikiem usług świadczonych przez Spółkę lub dokonuje rejestracji konta.

Zgoda na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych klienta jest udzielana na czas: od momentu zawarcia Umowy, w okresie trwania Umowy, oraz jeden rok po rozwiązaniu Umowy między Spółką a Klientem.

Wyrażenie zgody udzielane jest przez zaznaczenie pola: „Zgadzam się”

Klient wyraża również zgodę na stosowanie plików Cookies na stronach internetowych Spółki, w celu zapewnienia Klientom szybkiego i wygodnego dostępu do Witryny. Wiele stron internetowych pozwala Klientowi nie akceptować stosowania plików Cookies.

company address traktuje poufność danych każdego klienta z powagą i dlatego gwarantuje wykorzystanie danych wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem usług, w szczególności w celu administrowania kontem i dostarczania produktów i usług, z których korzysta Klient.

Spółka, za zgodną Użytkownika, gromadzi dane kontaktowe celu dostarczania informacji o możliwych promocjach i konkursach. Jeżeli Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień, Klient jest proszony o wybór metody, która będzie wygodniejsza:

  • E-mail
  • Połączenie telefoniczne
  • Wiadomość SMS

Spółka, za zgodną Użytkownika, gromadzi także dane osobowe celu przekazywania ich firmom partnerskim w celu dostarczania informacji o innych usługach i konkursach świadczonych przez naszą Spółkę. Zaznaczenie pola „Zgadzam się” jest równoznaczne z udzieleniem zgody na powyższe.

Informujemy, że Klient ma prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, wysyłając pisemny wniosek na adres e-mail naszej pomocy technicznej: [email protected]. Firma zobowiązuje się przyjąć i zaniechać przetwarzania, wykorzystywania oraz przekazywania danych osobowych Klienta natychmiast po otrzymaniu powiadomienia.

Klient oświadcza, że został należycie poinformowany o możliwości złożenia reklamacji w przypadku nieprzestrzegania warunków Umowy przez Firmę, przez zaznaczenie pola „Zgadzam się”.

Czy mogę pomóc ?
iconAvatar